(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ vùng đặc biệt khó khăn
Người hỏi : Ca Nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: phuoc chi- trang bang- tay ninh
Ngày hỏi: 05/02/2017 - 14 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 05/02/2017 - 19 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên ở xã phước chỉ - Trảng Bàng - Tây Ninh. Tôi có thắc mắc là tại sao 2 cơ quan ở trong 1 xã phước chỉ. Mà bên giáo dục thì cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn, còn bên Y Tế thì vẫn được hưởng chế độ dặc biệt khó khăn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 13/02/2017 - 15 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 Trước tiên Sở Y tế xin cảm ơn sự quan tâm, cũng như câu hỏi bạn gửi tới Sở Y tế. Sở Y tế trả lời của bạn như sau:

 Hiện nay, Sở Y tế đang thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30/07/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của liên Bộ: Y tế-Nội vụ-Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 Còn tại sao bên giáo dục cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn thì bạn liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để được trả lời cụ thể hơn.

Trân trọng chào bạn !


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 07/02/2017 - 09 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Mời bạn tham khảo Quyết định số 204/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 và file đính kèm!

http://dangcongsan.vn/chuong-trinh-135-va-cac-chuong-trinh-du-an-giam-ngheo/anh-tu-lieu/quyet-dinh-so-204-qd-ttg-phe-duyet-danh-sach-xa-dbkk-xa-bg-xa-atk-vao-dien-dau-tu-cua-ct135-nam-2016-413375.html

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ vùng đặc biệt khó khăn
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên ở xã phước chỉ - Trảng Bàng - Tây Ninh. Tôi có thắc mắc là tại sao 2 cơ quan ở trong 1 xã phước chỉ. Mà bên giáo dục thì cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn, còn bên Y Tế thì vẫn được hưởng chế độ dặc biệt khó khăn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên ở xã phước chỉ - Trảng Bàng - Tây Ninh. Tôi có thắc mắc là tại sao 2 cơ quan ở trong 1 xã phước chỉ. Mà bên giáo dục thì cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn, còn bên Y Tế thì vẫn được hưởng chế độ dặc biệt khó khăn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: