(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trả lời câu hỏi bạn đọc
Người hỏi : Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh     Số điện thoại: 0663501410     Email: hdnd@tayninh.gov.vn     Địa chỉ: C300, CMT8, P2, TXTN
Ngày hỏi: 13/01/2014 - 16 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 13/01/2014 - 17 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có nhận được câu hỏi của công dân gửi đến, liên quan đến chế độ, chính sách. Văn phòng xin chuyển đến Sở nội dung câu hỏi để trả lời cho cử tri

Nội dung câu hỏi:

(Người hỏi : LÊ THỊ AN TRÚC / Địa chỉ: XÃ PHƯỚC THẠNH HUYỆN GÒ DẦU / Ngày hỏi: 26/12/2013 11:28:22 AM )
Nội dung câu hỏi:

kính gửi HĐND tỉnh Tây Ninh

tôi tên Lê Thị An Trúc, hiện đang công tác tại UBMTTQVN xã Phước Thạnh huyện Gò Dầu, chức vụ là phó chủ tịch.

theo tôi được biết Chính phủ có ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP, ngày 27/6/2013 của Chính phủ về QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG.

theo NĐ thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng, trong đó có đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

nhưng bản thân tôi cũng như những người hoạt động không chuyên trách khác trong xã từ tháng 7/2013 vẫn chưa được hưởng khoảng tăng mức lương, phụ cấp này.

theo tôi được biết HĐND tỉnh ban hành NQ số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã,p,tt.

vậy xin hỏi HĐND tỉnh, những người hoạt động không chuyên trách có được truy lãnh phần tăng lương, mức phụ cấp (từ 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng) từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2013 hay không? vì theo cán bộ tài chính-kế toán xã có thông báo là không truy phần tăng mức lương này.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 14/01/2014 - 10 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Rất vui khi nhận được câu hỏi, đối với câu hỏi của bà Trúc, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Bà Trúc thuộc đối tượng Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (NNHĐKCT).

Theo quy định, NNHĐKCT ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trước ngày 01/01/2014 được hưởng phụ cấp theo quy định tại Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND, ngày 05/8/2010 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh Tây Ninh (Theo đó mức hệ số phụ cấp này được điều chỉnh khi Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở mới, quy định hiện  nay là Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013) và được tỉnh hỗ trợ thêm bằng tiền theo quy định tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố;

Kể từ ngày 01/01/2014, chế độ, chính sách đối với NNHĐKCT ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ áp dụng thực hiện theo quy định tại quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với NNHĐKCT ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ 066.3824492


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trả lời câu hỏi bạn đọc
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có nhận được câu hỏi của công dân gửi đến, liên quan đến chế độ, chính sách. Văn phòng xin chuyển đến Sở nội dung câu hỏi để trả lời cho cử tri

Nội dung câu hỏi:

(Người hỏi : LÊ THỊ AN TRÚC / Địa chỉ: XÃ PHƯỚC THẠNH HUYỆN GÒ DẦU / Ngày hỏi: 26/12/2013 11:28:22 AM )
Nội dung câu hỏi:

kính gửi HĐND tỉnh Tây Ninh

tôi tên Lê Thị An Trúc, hiện đang công tác tại UBMTTQVN xã Phước Thạnh huyện Gò Dầu, chức vụ là phó chủ tịch.

theo tôi được biết Chính phủ có ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP, ngày 27/6/2013 của Chính phủ về QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG.

theo NĐ thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng, trong đó có đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

nhưng bản thân tôi cũng như những người hoạt động không chuyên trách khác trong xã từ tháng 7/2013 vẫn chưa được hưởng khoảng tăng mức lương, phụ cấp này.

theo tôi được biết HĐND tỉnh ban hành NQ số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã,p,tt.

vậy xin hỏi HĐND tỉnh, những người hoạt động không chuyên trách có được truy lãnh phần tăng lương, mức phụ cấp (từ 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng) từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2013 hay không? vì theo cán bộ tài chính-kế toán xã có thông báo là không truy phần tăng mức lương này.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có nhận được câu hỏi của công dân gửi đến, liên quan đến chế độ, chính sách. Văn phòng xin chuyển đến Sở nội dung câu hỏi để trả lời cho cử tri

Nội dung câu hỏi:

(Người hỏi : LÊ THỊ AN TRÚC / Địa chỉ: XÃ PHƯỚC THẠNH HUYỆN GÒ DẦU / Ngày hỏi: 26/12/2013 11:28:22 AM )
Nội dung câu hỏi:

kính gửi HĐND tỉnh Tây Ninh

tôi tên Lê Thị An Trúc, hiện đang công tác tại UBMTTQVN xã Phước Thạnh huyện Gò Dầu, chức vụ là phó chủ tịch.

theo tôi được biết Chính phủ có ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP, ngày 27/6/2013 của Chính phủ về QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG.

theo NĐ thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng, trong đó có đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

nhưng bản thân tôi cũng như những người hoạt động không chuyên trách khác trong xã từ tháng 7/2013 vẫn chưa được hưởng khoảng tăng mức lương, phụ cấp này.

theo tôi được biết HĐND tỉnh ban hành NQ số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã,p,tt.

vậy xin hỏi HĐND tỉnh, những người hoạt động không chuyên trách có được truy lãnh phần tăng lương, mức phụ cấp (từ 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng) từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2013 hay không? vì theo cán bộ tài chính-kế toán xã có thông báo là không truy phần tăng mức lương này.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: