(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ phụ cấp lần đầu?
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 13/11/2015 - 15 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 13/11/2015 - 16 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Phòng Tài chính, kế toán.

Tôi có thắc mắc sau rất mong cán bộ giải đáp giúp:

Tôi là giáo viên nam vừa nhận công tác tại một trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( 135 ) được hưởng chế độ 140%, theo em được biết ngoài chế độ phụ cấp thu hút 140% em còn được hưởng chế độ phụ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ bản. Cho tôi hỏi thông tin đó có chính xác không?

Ngoài ra theo thông tin ngoài lề từ kế toán, em được biết là phải công tác đủ 5 năm mới được lãnh phụ cấp này. Nhưng theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác.

Như vậy thông tin chính xác là như thế nào, mong cán bộ phụ trách có thể giải đáp cho tôi được rõ.

Xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 16/11/2015 - 10 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo NGhị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn thì tại khoản 4 sửa đổi bổ sung Điều 10 như sau:

Về trợ cấp lần đầu:

"Điều 10: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu  cho 1 người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo - CBQLGD được chuyển đến địa phương.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ phụ cấp lần đầu?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Phòng Tài chính, kế toán.

Tôi có thắc mắc sau rất mong cán bộ giải đáp giúp:

Tôi là giáo viên nam vừa nhận công tác tại một trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( 135 ) được hưởng chế độ 140%, theo em được biết ngoài chế độ phụ cấp thu hút 140% em còn được hưởng chế độ phụ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ bản. Cho tôi hỏi thông tin đó có chính xác không?

Ngoài ra theo thông tin ngoài lề từ kế toán, em được biết là phải công tác đủ 5 năm mới được lãnh phụ cấp này. Nhưng theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác.

Như vậy thông tin chính xác là như thế nào, mong cán bộ phụ trách có thể giải đáp cho tôi được rõ.

Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Phòng Tài chính, kế toán.

Tôi có thắc mắc sau rất mong cán bộ giải đáp giúp:

Tôi là giáo viên nam vừa nhận công tác tại một trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( 135 ) được hưởng chế độ 140%, theo em được biết ngoài chế độ phụ cấp thu hút 140% em còn được hưởng chế độ phụ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ bản. Cho tôi hỏi thông tin đó có chính xác không?

Ngoài ra theo thông tin ngoài lề từ kế toán, em được biết là phải công tác đủ 5 năm mới được lãnh phụ cấp này. Nhưng theo Điều 10 Nghị định số 27/VBHN-BGDĐT thì lại nói trợ cấp lần đầu sẽ được nhận tại thời điểm nhận công tác.

Như vậy thông tin chính xác là như thế nào, mong cán bộ phụ trách có thể giải đáp cho tôi được rõ.

Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: