(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0937451152     Email: hanhnguyentn2707@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/05/2015 - 07 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 01/06/2015 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo Nghị định số 65 của Bộ giáo dục, thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở là 15% của lao động tiên tiến. Cụ thể trường tôi, thuộc Phòng GD-ĐT Châu Thành. Có 2 Giáo viên đăng kí vòng tỉnh, 6 Giáo viên đăng kí vòng huyện. Nhưng kết quả cuối cùng trong 6 giáo viên vòng huyện có 2 người rớt hội giảng (tiết dạy), 2 người rớt SKKN, còn 2 người đậu SKKN, Vậy mà giờ theo Nghị định mới 2 giáo viên đủ điều kiện dể xét chiến sĩ thi đua cơ sở, nhưng phải bị xét Lao động tiên tiến. Vậy có công bằng không ? Vì 2 giáo viên đó đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã đăng kí đầu năm, cuối năm lại bị xét danh hiệu bằng với 2 giáo viên rớt hội giảng huyện(rớt tiết dạy) ( trường được xét 7 lao động tiến tiến). Thiết nghĩ Sở GD có hình thức nào khen thưởng động viên những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,khác với những người không hoàn thành danh hiệu mà họ đăng kí đầu năm.(rớt hội giảng huyện).Để tình hình này quá bấc công, làm cho giáo viên chán nản, vì họ đã cố gắng thi đua nhưng cuối năm được danh hiệu bằng với người rớt hội giảng, thậm chí nghĩ hậu sản 6 tháng ( từ tháng 12 đến 5)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/06/2015 - 14 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thi đua, Khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng quy định cụ thể như sau:

- Đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở xét không quá 15% trên tổng số các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Đối với đơn vị có số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dưới 7 người thì được xét 01 chiến sĩ thi đua cơ sở.

Việc xét danh hiệu CSTĐ cơ sở của đơn vị chỉ thực hiện đối với các cá nhân đăng ký danh hiệu này từ đầu năm học. Nếu bạn có đăng ký thì được xét, còn đạt hay không là theo các tiêu chuẩn đã được hướng dẫn và theo quy định của đơn vị.

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24/11/2014 bàn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh với Sở GDĐT và phòng nội vụ các huyện, thành phố đã thống nhất từ năm học 2014-2015 trở đi phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố phối hợp với phòng nội vụ tham mưu UBND huyện, thành phố trong công tác thi đua, khen thưởng. Vì vậy câu hỏi này thầy, cô trực tiếp liên hệ phòng GDĐT Châu Thành hoặc phòng nội vụ Châu Thành để được trả lời cụ thể hơn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Nội dung câu hỏi:

Theo Nghị định số 65 của Bộ giáo dục, thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở là 15% của lao động tiên tiến. Cụ thể trường tôi, thuộc Phòng GD-ĐT Châu Thành. Có 2 Giáo viên đăng kí vòng tỉnh, 6 Giáo viên đăng kí vòng huyện. Nhưng kết quả cuối cùng trong 6 giáo viên vòng huyện có 2 người rớt hội giảng (tiết dạy), 2 người rớt SKKN, còn 2 người đậu SKKN, Vậy mà giờ theo Nghị định mới 2 giáo viên đủ điều kiện dể xét chiến sĩ thi đua cơ sở, nhưng phải bị xét Lao động tiên tiến. Vậy có công bằng không ? Vì 2 giáo viên đó đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã đăng kí đầu năm, cuối năm lại bị xét danh hiệu bằng với 2 giáo viên rớt hội giảng huyện(rớt tiết dạy) ( trường được xét 7 lao động tiến tiến). Thiết nghĩ Sở GD có hình thức nào khen thưởng động viên những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,khác với những người không hoàn thành danh hiệu mà họ đăng kí đầu năm.(rớt hội giảng huyện).Để tình hình này quá bấc công, làm cho giáo viên chán nản, vì họ đã cố gắng thi đua nhưng cuối năm được danh hiệu bằng với người rớt hội giảng, thậm chí nghĩ hậu sản 6 tháng ( từ tháng 12 đến 5)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo Nghị định số 65 của Bộ giáo dục, thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở là 15% của lao động tiên tiến. Cụ thể trường tôi, thuộc Phòng GD-ĐT Châu Thành. Có 2 Giáo viên đăng kí vòng tỉnh, 6 Giáo viên đăng kí vòng huyện. Nhưng kết quả cuối cùng trong 6 giáo viên vòng huyện có 2 người rớt hội giảng (tiết dạy), 2 người rớt SKKN, còn 2 người đậu SKKN, Vậy mà giờ theo Nghị định mới 2 giáo viên đủ điều kiện dể xét chiến sĩ thi đua cơ sở, nhưng phải bị xét Lao động tiên tiến. Vậy có công bằng không ? Vì 2 giáo viên đó đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã đăng kí đầu năm, cuối năm lại bị xét danh hiệu bằng với 2 giáo viên rớt hội giảng huyện(rớt tiết dạy) ( trường được xét 7 lao động tiến tiến). Thiết nghĩ Sở GD có hình thức nào khen thưởng động viên những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,khác với những người không hoàn thành danh hiệu mà họ đăng kí đầu năm.(rớt hội giảng huyện).Để tình hình này quá bấc công, làm cho giáo viên chán nản, vì họ đã cố gắng thi đua nhưng cuối năm được danh hiệu bằng với người rớt hội giảng, thậm chí nghĩ hậu sản 6 tháng ( từ tháng 12 đến 5)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: