(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mà đăng nhập hoài không được vào địa chỉ đó, làm thế nào để lấy câu hỏi tham gia hội thi
Người hỏi : lê Hữu Đức     Số điện thoại:      Email: leduc7378@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/03/2015 - 08 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 10/03/2015 - 10 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

 “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh đến tất cả công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Thể lệ và câu hỏi dự thi đề nghị các đơn vị nhận tại địa chỉ Email: vphdnd-ubnd-dmc@tayninh.gov.vn (mật khẩu: 123456789).

mà đăng nhập hoài không được vào địa chỉ đó, làm thế nào để lấy câu hỏi tham gia hội thi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 13/03/2015 - 07 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung câu hỏi dự thi:

Câu 1.

Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2.

Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3.

Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Câu 4.

Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5.

Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 6.

Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?

Câu 7.

Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.

Câu 8.

Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?

Câu 9.

“…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp? 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mà đăng nhập hoài không được vào địa chỉ đó, làm thế nào để lấy câu hỏi tham gia hội thi
 Nội dung câu hỏi:

 “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh đến tất cả công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Thể lệ và câu hỏi dự thi đề nghị các đơn vị nhận tại địa chỉ Email: vphdnd-ubnd-dmc@tayninh.gov.vn (mật khẩu: 123456789).

mà đăng nhập hoài không được vào địa chỉ đó, làm thế nào để lấy câu hỏi tham gia hội thi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh đến tất cả công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Thể lệ và câu hỏi dự thi đề nghị các đơn vị nhận tại địa chỉ Email: vphdnd-ubnd-dmc@tayninh.gov.vn (mật khẩu: 123456789).

mà đăng nhập hoài không được vào địa chỉ đó, làm thế nào để lấy câu hỏi tham gia hội thi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: