(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền phụ cấp trực 1 cửa
Người hỏi : công chức xã Bàu Năng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/02/2015 - 15 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 14/02/2015 - 07 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

căn cứ vào Quyết định số 25/2008 ngày 24 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh và Quyết định số 15/2013 ngày 16 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi kinh phí đãm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì cán bộ công chức làm việc tại bộ phận phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được hưởng mức phụ cấp 160.000 đồng/1 người/1 tháng (theo Quyết định số 25/2008) và 280.000 đồng/1 người/1 tháng (theo Quyết định số 15/2013).Từ năm 2008 đến nay tất cả công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa nhận được tiền phụ cấp này. Nhưng hiên nay UBND xã trả lời là không có kinh phí để chi, hỏi như vậy đúng hay sai 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 11/03/2015 - 14 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua báo cáo của UBND xã Bàu Năng và của phòng Nội vụ huyện việc chi trả phụ cấp đối với công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ tháng 5/2008 đến tháng 11/2014. Riêng tháng 12/2014, do hụt chi ngân sách nên xã chưa chi kịp thời, hiện UBND xã Bàu Năng đang cân đối ngân sách tiếp tục chi theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền phụ cấp trực 1 cửa
 Nội dung câu hỏi:

căn cứ vào Quyết định số 25/2008 ngày 24 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh và Quyết định số 15/2013 ngày 16 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi kinh phí đãm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì cán bộ công chức làm việc tại bộ phận phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được hưởng mức phụ cấp 160.000 đồng/1 người/1 tháng (theo Quyết định số 25/2008) và 280.000 đồng/1 người/1 tháng (theo Quyết định số 15/2013).Từ năm 2008 đến nay tất cả công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa nhận được tiền phụ cấp này. Nhưng hiên nay UBND xã trả lời là không có kinh phí để chi, hỏi như vậy đúng hay sai 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

căn cứ vào Quyết định số 25/2008 ngày 24 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh và Quyết định số 15/2013 ngày 16 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi kinh phí đãm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì cán bộ công chức làm việc tại bộ phận phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được hưởng mức phụ cấp 160.000 đồng/1 người/1 tháng (theo Quyết định số 25/2008) và 280.000 đồng/1 người/1 tháng (theo Quyết định số 15/2013).Từ năm 2008 đến nay tất cả công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa nhận được tiền phụ cấp này. Nhưng hiên nay UBND xã trả lời là không có kinh phí để chi, hỏi như vậy đúng hay sai 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: