(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi Sở Nội vụ
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 02763811778     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/04/2020 - 13 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 10/04/2020 - 13 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi: Sở Nội vụ

Xin Sở Nội vụ cho biết:

1. Sự khác nhau giữa hợp đồng không xác định thời hạn và biên chế suốt đời

2. Nếu hợp đồng lao động xác định thời hạn đang còn hiệu lực (ký trước thời điểm Luật viên chức sửa đổi, quy định từ 1/7/2020 bỏ biên chế suốt đời), hợp đồng này kéo dài từ trước đến sau ngày 1/7/2020, thì khi kết thúc, sẽ ký tiếp là HĐLĐ xác định thời hạn hay không xác định thời hạn, hay là biên chế? (HĐLĐ xác định thời hạn này đã ký lần thứ 2)

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 20/04/2020 - 16 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

1. Hiện nay, trong các văn bản luật không có định nghĩa về cụm từ biên chế suốt đời nên Sở Nội vụ không so sánh được sự khác nhau giữa hợp đồng không xác định thời hạn và biên chế suốt đời.

2. Hiện nay, việc thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với viên chức được thực hiện theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì “…Điều 18. Các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc

1. Viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) được quy định trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

2. Sau khi hết thời hạn của hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức và căn cứ vào nhu cầu sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Trường hợp viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì sau khi hết thời hạn của hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét thực hiện việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức…”

 - Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, tại khoản 2 điều 2 quy định “Điều 25. Các loại hp đồng làm việc

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

b) Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này;

c) Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

- Do đó, nếu bạn là Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 và được tiếp tục ký hợp đồng lao động lần 3 thì áp dụng theo mục 2 trong khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019./.

Thân ái.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi Sở Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Gửi: Sở Nội vụ

Xin Sở Nội vụ cho biết:

1. Sự khác nhau giữa hợp đồng không xác định thời hạn và biên chế suốt đời

2. Nếu hợp đồng lao động xác định thời hạn đang còn hiệu lực (ký trước thời điểm Luật viên chức sửa đổi, quy định từ 1/7/2020 bỏ biên chế suốt đời), hợp đồng này kéo dài từ trước đến sau ngày 1/7/2020, thì khi kết thúc, sẽ ký tiếp là HĐLĐ xác định thời hạn hay không xác định thời hạn, hay là biên chế? (HĐLĐ xác định thời hạn này đã ký lần thứ 2)

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi: Sở Nội vụ

Xin Sở Nội vụ cho biết:

1. Sự khác nhau giữa hợp đồng không xác định thời hạn và biên chế suốt đời

2. Nếu hợp đồng lao động xác định thời hạn đang còn hiệu lực (ký trước thời điểm Luật viên chức sửa đổi, quy định từ 1/7/2020 bỏ biên chế suốt đời), hợp đồng này kéo dài từ trước đến sau ngày 1/7/2020, thì khi kết thúc, sẽ ký tiếp là HĐLĐ xác định thời hạn hay không xác định thời hạn, hay là biên chế? (HĐLĐ xác định thời hạn này đã ký lần thứ 2)

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: