(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi thủ tục tiêu huỷ hoá đơn củ đã sử dụng
Người hỏi : Công ty TNHH     Số điện thoại: 0969282283     Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 16/03/2020 - 11 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 16/03/2020 - 11 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Tôi có một số vấn đề cần hỏi như sau:

1. Cty tôi muốn huỷ hoá đơn đã sử dụng xin hỏi thủ tục huỷ như thế nào theo thông tư, nghị định nào và có cần phải BC cục thuế địa phương hay không.

2. Khi mở tài khoản ngân hàng hay đóng tài khoản có cần phải thông báo cho thuế địa phương k?

Tôi cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 23/03/2020 - 15 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Về huỷ hoá đơn:

Tại Khoản 2 Khoản 3 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

 “Điều 29. Hủy hóa đơn

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Hồ sơ hủy hóa đơn được quy định tại Khoản 3 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

2. Về thông báo tài khoản ngân hàng:

Tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:

“1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.”

Tại Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 12. Trách nhiệm, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này.”

Tại Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký doanh nghiệp có phần thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Trong đó thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng (thông tin số 8) thuộc nội dung về đăng ký thuế.

       Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư  (thực hiện thủ tục hành chính này tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh, Tầng trệt Thư viện tỉnh Tây Ninh, số 83 Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để thông báo theo quy định, không phải khai báo thông tin thay đổi với cơ quan thuế.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi thủ tục tiêu huỷ hoá đơn củ đã sử dụng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Tôi có một số vấn đề cần hỏi như sau:

1. Cty tôi muốn huỷ hoá đơn đã sử dụng xin hỏi thủ tục huỷ như thế nào theo thông tư, nghị định nào và có cần phải BC cục thuế địa phương hay không.

2. Khi mở tài khoản ngân hàng hay đóng tài khoản có cần phải thông báo cho thuế địa phương k?

Tôi cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Tôi có một số vấn đề cần hỏi như sau:

1. Cty tôi muốn huỷ hoá đơn đã sử dụng xin hỏi thủ tục huỷ như thế nào theo thông tư, nghị định nào và có cần phải BC cục thuế địa phương hay không.

2. Khi mở tài khoản ngân hàng hay đóng tài khoản có cần phải thông báo cho thuế địa phương k?

Tôi cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: