(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sao Tôi chưa được công nhận là công chức?
Người hỏi : Trương Văn Thắng     Số điện thoại: 0913647813     Email: truongvanthang.law@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/08/2013 - 09 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 16/08/2013 - 14 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Sao Tôi chưa được công nhận là công chức?

 

Kính gửi :         - Chương trình hỏi đáp trực tuyến Cổng TTĐT tỉnh Tây Ninh ;

                        - Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

 

Tôi tên : Trương Văn Thắng, Chức vụ : Phó Giám đốc phụ trách Thanh tra-pháp chế.

Đơn vị : Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT Tây Ninh.

 

Thông qua chuyên mục hỏi đáp trực tuyến Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, xin cho hỏi theo nội dung như sau.

 

Trước đây Tôi là công chức thuộc đơn vị Thanh tra GTVT thuộc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh (gần 15 năm). Ngày 01/3/2012 Tôi được bổ nhiệm và điều chuyển công tác về Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh.

Khi về công tác tại đơn vị mới thì không được xem là công chức mà là viên chức của đơn vị sự nghiệp (công chức chỉ là cấp trưởng).

Nhưng theo Tôi nhận biết thì hiện nay có những văn bản QPPL hiện hành quy định công nhận là công chức trong những trường hợp giống như điều kiện của Tôi, như :

- Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ quy định những người là công chức: « Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ».

Khoản 1 & 2 Điều 5 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và được giao biên chế công chức hàng năm thì người được tuyển dụng theo biên chế công chức để bố trí vào vị trí việc làm, thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được xác định là công chức.

- Việc giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập phải được xác định bằng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

Điểm a, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP:  “Trường hợp cấp phó của người đứng đầu, cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành hoặc công chức ở các cơ quan khác được điều động về và giao quyền trưởng đơn vị, giao phụ trách đơn vị hoặc tổ chức cấu thành thì được xác định là công chức”.

Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 08/11/2010 quy định vị trí và chức năng của Cảng vụ đường thủy nội địa: “Cảng vụ đường thủy nội địa là cơ quan trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa ô nhiễm môi trường”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên bản thân Tôi còn thiếu điều kiện gì nữa mới được công nhận là công chức./.

Tây Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2013

                                                                                                                                             Người gửi

 

 

                                                                                                                                    Trương Văn Thắng


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 30/08/2013 - 10 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn đã đặt câu hỏi . Trường hợp của Ông Trương văn Thắng, trước đây công tác tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải là công chức, theo chức năng nhiệm vụ của ngành điều động về Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa là đơn vị sự nghiệp công lập. Theo quy định của Luật viên chức năm 2010 và khoản 4, Điều 42 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

" Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Như vậy, trường hợp của bạn nay đã được điều động về Cảng vụ đường thủy nội địa ( được xác định đơn vị sự nghiệp công lập) là viên chức, khi có nhu cầu bố trí công tác tại cơ quan hành chính ( Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Sở) là bạn là công chức.

Trân Trọng

Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ Tây Ninh          số điện thoại: 066.3822414


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sao Tôi chưa được công nhận là công chức?
 Nội dung câu hỏi:

Sao Tôi chưa được công nhận là công chức?

 

Kính gửi :         - Chương trình hỏi đáp trực tuyến Cổng TTĐT tỉnh Tây Ninh ;

                        - Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

 

Tôi tên : Trương Văn Thắng, Chức vụ : Phó Giám đốc phụ trách Thanh tra-pháp chế.

Đơn vị : Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT Tây Ninh.

 

Thông qua chuyên mục hỏi đáp trực tuyến Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, xin cho hỏi theo nội dung như sau.

 

Trước đây Tôi là công chức thuộc đơn vị Thanh tra GTVT thuộc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh (gần 15 năm). Ngày 01/3/2012 Tôi được bổ nhiệm và điều chuyển công tác về Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh.

Khi về công tác tại đơn vị mới thì không được xem là công chức mà là viên chức của đơn vị sự nghiệp (công chức chỉ là cấp trưởng).

Nhưng theo Tôi nhận biết thì hiện nay có những văn bản QPPL hiện hành quy định công nhận là công chức trong những trường hợp giống như điều kiện của Tôi, như :

- Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ quy định những người là công chức: « Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ».

Khoản 1 & 2 Điều 5 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và được giao biên chế công chức hàng năm thì người được tuyển dụng theo biên chế công chức để bố trí vào vị trí việc làm, thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được xác định là công chức.

- Việc giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập phải được xác định bằng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

Điểm a, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP:  “Trường hợp cấp phó của người đứng đầu, cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành hoặc công chức ở các cơ quan khác được điều động về và giao quyền trưởng đơn vị, giao phụ trách đơn vị hoặc tổ chức cấu thành thì được xác định là công chức”.

Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 08/11/2010 quy định vị trí và chức năng của Cảng vụ đường thủy nội địa: “Cảng vụ đường thủy nội địa là cơ quan trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa ô nhiễm môi trường”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên bản thân Tôi còn thiếu điều kiện gì nữa mới được công nhận là công chức./.

Tây Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2013

                                                                                                                                             Người gửi

 

 

                                                                                                                                    Trương Văn Thắng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sao Tôi chưa được công nhận là công chức?

 

Kính gửi :         - Chương trình hỏi đáp trực tuyến Cổng TTĐT tỉnh Tây Ninh ;

                        - Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

 

Tôi tên : Trương Văn Thắng, Chức vụ : Phó Giám đốc phụ trách Thanh tra-pháp chế.

Đơn vị : Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT Tây Ninh.

 

Thông qua chuyên mục hỏi đáp trực tuyến Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, xin cho hỏi theo nội dung như sau.

 

Trước đây Tôi là công chức thuộc đơn vị Thanh tra GTVT thuộc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh (gần 15 năm). Ngày 01/3/2012 Tôi được bổ nhiệm và điều chuyển công tác về Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh.

Khi về công tác tại đơn vị mới thì không được xem là công chức mà là viên chức của đơn vị sự nghiệp (công chức chỉ là cấp trưởng).

Nhưng theo Tôi nhận biết thì hiện nay có những văn bản QPPL hiện hành quy định công nhận là công chức trong những trường hợp giống như điều kiện của Tôi, như :

- Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ quy định những người là công chức: « Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ».

Khoản 1 & 2 Điều 5 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và được giao biên chế công chức hàng năm thì người được tuyển dụng theo biên chế công chức để bố trí vào vị trí việc làm, thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được xác định là công chức.

- Việc giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập phải được xác định bằng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

Điểm a, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP:  “Trường hợp cấp phó của người đứng đầu, cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành hoặc công chức ở các cơ quan khác được điều động về và giao quyền trưởng đơn vị, giao phụ trách đơn vị hoặc tổ chức cấu thành thì được xác định là công chức”.

Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 08/11/2010 quy định vị trí và chức năng của Cảng vụ đường thủy nội địa: “Cảng vụ đường thủy nội địa là cơ quan trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa ô nhiễm môi trường”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên bản thân Tôi còn thiếu điều kiện gì nữa mới được công nhận là công chức./.

Tây Ninh, ngày 15 tháng 8 năm 2013

                                                                                                                                             Người gửi

 

 

                                                                                                                                    Trương Văn Thắng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: