(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục nghiệm thu bản đồ hiện trạng giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân
Người hỏi : Lê Văn Bé     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/07/2018 - 16 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 17/07/2018 - 10 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay ở huyện dương minh châu tỉnh tây ninh, phòng tài nguyên và văn phòng đăng ký đất đai chưa thống nhất nhau về trách nhiệm, thủ tục nghiệm thu bản đồ hiện trạng theo yêu cầu của tòa án để giải quyết tranh chấp đất giữa các cá nhân với nhau.

Hỏi:

- bản đồ đo đạc hiện tranh thể hiện ba nội dung: ranh cấp giấy, ranh do các bên chỉ (thể hiện ranh và diện tích tranh chấp giữa hai bên), ranh hiện trạng ngoài thực địa. Vậy cho hỏi thủ tục trên giải quyết trong bao lâu? phòng tài nguyên hay văn phòng đăng ký đất đai phải nghiệm thu? thủ tục nghiệm thu gồm những bước nào?

- đối với bản đồ do văn phòng đăng ký đất của sở tài nguyên đo đối với cá nhân, có cần nghiệm thu của phòng tài nguyên và môi trường huyện hay không? nếu có bao nhiêu ngày? trách nhiệm phòng tài nguyên như thế nào?

là người dân tôi yêu cầu sở tài nguyên và môi trường hướng dẫn rõ hơn không đùng đẩy trách nhiệm và hứa hẹn gặp mặt giải thích vì tôi đi lại mệt mỏi nhiều lần lắm rôi

vì công văn 5188/stnmt-ccqlđđ của sở tài nguyên và môi trường không hướng dẫn, sở tài nguyên không trình ubnd tỉnh ban hành bộ thủ tục về nghiệm thu

để tháo gỡ vướng mắc của tôi và người dân, tôi đề nghị sở tài nguyên và môi trường là cơ quan trả lời và hướng dẫn cụ thể.

lý do vấn đề này tôi đã gặp giám đốc văn phòng đăng ký đất dương minh châu chị hồng phòng tài nguyên dương minh châu nhưng ai cũng né tránh làm thủ tục chậm tòa án cứ hối thúc tôi phải đưa bản đồ cho ho xử

cám ơn ông bà lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường tây ninh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 08/08/2018 - 14 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thư Điện tử ngày 16/7/2018 của ông Lê Văn Bé về thủ tục nghiệm thu bản đồ hiện trạng giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân.

Qua xem xét nội dung Điện tử, Sở Tài nguyên và Môi trường ý kiến như sau:

1. Nội dung hỏi: Bản đồ đo đạc hiện tranh chấp thể hiện ba nội dung: ranh cấp giấy, ranh do các bên chỉ (thể hiện ranh và diện tích tranh chấp giữa hai bên), ranh hiện trạng ngoài thực địa. Vậy cho hỏi thủ tục trên giải quyết trong bao lâu? Phòng tài nguyên hay Văn phòng Đăng ký Đất đai phải nghiệm thu? thủ tục nghiệm thu gồm những bước nào?

Trả lời:

a) Thời gian kiểm tra nghiệm thu kết quả đo đạc:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Quy định thời gian  nghiệm thu công trình, sản phẩm không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được toàn bộ sản phẩm. Đối với nhiệm vụ có tính chất phức tạp, khối lượng sản phẩm lớn thì thời gian nghiệm thu có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

b) Phòng Tài nguyên hay Văn phòng Đăng ký Đất đai phải nghiệm thu:

- Theo Hướng dẫn tại điểm b mục 5 Công văn số 5188/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/11/2015, đối với sản phẩm Trích đo địa chính và Trích đo địa chính chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác của các hộ gia đình, cá nhân do Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, xác nhận sản phẩm Trích đo địa chính và Trích đo địa chính chỉnh lý bản đồ địa chính.

c) Thủ tục nghiệm thu gồm những bước nào

- Đơn vị hoặc người yêu cầu đo đạc gửi Văn bản, kèm theo hồ sơ kiểm tra nghiệm thu, sản phẩm đo đạc đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để yêu cầu kiểm tra nghiệm thu kết quả đo đạc.

- Sau khi nhận toàn bộ sản phẩm và hồ sơ kiểm tra nghiệm thu, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Thành phố phối hợp với UBND cấp xã, đơn vị đo đạc và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra kết quả đo đạc tại thực địa.

- Trường hợp kết quả kiểm tra sản phẩm đo đạc đạt yêu cầu kỹ thuật thì Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Thành phố có trách nhiệm lập Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT và ký xác nhận sản phẩm đo đạc.

- Trường hợp kết quả kiểm tra sản phẩm đo đạc chưa đạt yêu cầu kỹ thuật thì Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Thành phố yêu cầu đơn vị đo đạc bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh. Sau khi đơn vị đo đạc bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh sản phẩm đo đạc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT và ký xác nhận sản phẩm đo đạc.

2. Nội dung hỏi: Đối với bản đồ do Văn phòng Đăng ký Đất đai của Sở Tài nguyên đo đối với cá nhân, có cần nghiệm thu của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hay không? Nếu có bao nhiêu ngày? Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên như thế nào?  

Trả lời:

- Đối với bản đồ do Văn phòng Đăng ký Đất đai của Sở Tài nguyên đo đối với cá nhân phục vụ cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác của các hộ gia đình, cá nhân, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, xác nhận sản phẩm Trích đo địa chính và Trích đo địa chính chỉnh lý bản đồ địa chính.

- Thời gian thực hiện và trách nhiệm giải quyết theo nội dung 1 nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về trả lời Thư Điện tử ngày 16/7/2018 của ông Lê Văn Bé về thủ tục nghiệm thu bản đồ hiện trạng giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục nghiệm thu bản đồ hiện trạng giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay ở huyện dương minh châu tỉnh tây ninh, phòng tài nguyên và văn phòng đăng ký đất đai chưa thống nhất nhau về trách nhiệm, thủ tục nghiệm thu bản đồ hiện trạng theo yêu cầu của tòa án để giải quyết tranh chấp đất giữa các cá nhân với nhau.

Hỏi:

- bản đồ đo đạc hiện tranh thể hiện ba nội dung: ranh cấp giấy, ranh do các bên chỉ (thể hiện ranh và diện tích tranh chấp giữa hai bên), ranh hiện trạng ngoài thực địa. Vậy cho hỏi thủ tục trên giải quyết trong bao lâu? phòng tài nguyên hay văn phòng đăng ký đất đai phải nghiệm thu? thủ tục nghiệm thu gồm những bước nào?

- đối với bản đồ do văn phòng đăng ký đất của sở tài nguyên đo đối với cá nhân, có cần nghiệm thu của phòng tài nguyên và môi trường huyện hay không? nếu có bao nhiêu ngày? trách nhiệm phòng tài nguyên như thế nào?

là người dân tôi yêu cầu sở tài nguyên và môi trường hướng dẫn rõ hơn không đùng đẩy trách nhiệm và hứa hẹn gặp mặt giải thích vì tôi đi lại mệt mỏi nhiều lần lắm rôi

vì công văn 5188/stnmt-ccqlđđ của sở tài nguyên và môi trường không hướng dẫn, sở tài nguyên không trình ubnd tỉnh ban hành bộ thủ tục về nghiệm thu

để tháo gỡ vướng mắc của tôi và người dân, tôi đề nghị sở tài nguyên và môi trường là cơ quan trả lời và hướng dẫn cụ thể.

lý do vấn đề này tôi đã gặp giám đốc văn phòng đăng ký đất dương minh châu chị hồng phòng tài nguyên dương minh châu nhưng ai cũng né tránh làm thủ tục chậm tòa án cứ hối thúc tôi phải đưa bản đồ cho ho xử

cám ơn ông bà lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường tây ninh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay ở huyện dương minh châu tỉnh tây ninh, phòng tài nguyên và văn phòng đăng ký đất đai chưa thống nhất nhau về trách nhiệm, thủ tục nghiệm thu bản đồ hiện trạng theo yêu cầu của tòa án để giải quyết tranh chấp đất giữa các cá nhân với nhau.

Hỏi:

- bản đồ đo đạc hiện tranh thể hiện ba nội dung: ranh cấp giấy, ranh do các bên chỉ (thể hiện ranh và diện tích tranh chấp giữa hai bên), ranh hiện trạng ngoài thực địa. Vậy cho hỏi thủ tục trên giải quyết trong bao lâu? phòng tài nguyên hay văn phòng đăng ký đất đai phải nghiệm thu? thủ tục nghiệm thu gồm những bước nào?

- đối với bản đồ do văn phòng đăng ký đất của sở tài nguyên đo đối với cá nhân, có cần nghiệm thu của phòng tài nguyên và môi trường huyện hay không? nếu có bao nhiêu ngày? trách nhiệm phòng tài nguyên như thế nào?

là người dân tôi yêu cầu sở tài nguyên và môi trường hướng dẫn rõ hơn không đùng đẩy trách nhiệm và hứa hẹn gặp mặt giải thích vì tôi đi lại mệt mỏi nhiều lần lắm rôi

vì công văn 5188/stnmt-ccqlđđ của sở tài nguyên và môi trường không hướng dẫn, sở tài nguyên không trình ubnd tỉnh ban hành bộ thủ tục về nghiệm thu

để tháo gỡ vướng mắc của tôi và người dân, tôi đề nghị sở tài nguyên và môi trường là cơ quan trả lời và hướng dẫn cụ thể.

lý do vấn đề này tôi đã gặp giám đốc văn phòng đăng ký đất dương minh châu chị hồng phòng tài nguyên dương minh châu nhưng ai cũng né tránh làm thủ tục chậm tòa án cứ hối thúc tôi phải đưa bản đồ cho ho xử

cám ơn ông bà lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường tây ninh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: