(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội vụ
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/05/2018 - 15 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 08/05/2018 - 08 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đọc Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tôi thấy tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7 của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND quy định về trình độ quản lý nhà nước trước khi được bổ nhiệm chưa đầy đủ và chưa bao quát theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV cụ thể tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7 chỉ nói Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên...Như vậy những người có bằng cử nhân hành chính, thạc sĩ hành chính, tiến sĩ hành chính được miễn học QLNN theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV thì như thế nào, tại sao ở đây không quy định đối với trình độ QLNN là...Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công

Đề nghị Sở Nội vụ khi tham mưu nên nghiên cứu bao quát tất cả các văn bản trong đó Thông tư số 05/2017/TT-BNV trách tình trạng tham mưu bị thiếu như thế này là chưa bao quát và chưa phù hợp với quy định.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 23/05/2018 - 14 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Về tiêu chuẩn trình độ quản lý nhà nước để bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh quy định: có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

Theo góp ý của bạn là cần ghi cụ thể giá trị bằng cấp tương đương giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Sở Nội vụ ghi nhận, tuy nhiên Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng để bổ nhiệm chức vụ, do đó Quyết định không liệt kê cụ thể giá trị bằng cấp tương đương như quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng để bổ nhiệm ngạch công chức theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức có quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo ngạch chuyên viên và ngạch Chuyên viên chính.

Do đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức có Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công thì có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ theo quy định.

Trân trọng./.

(Phòng CCVC  02763839968)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có đọc Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tôi thấy tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7 của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND quy định về trình độ quản lý nhà nước trước khi được bổ nhiệm chưa đầy đủ và chưa bao quát theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV cụ thể tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7 chỉ nói Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên...Như vậy những người có bằng cử nhân hành chính, thạc sĩ hành chính, tiến sĩ hành chính được miễn học QLNN theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV thì như thế nào, tại sao ở đây không quy định đối với trình độ QLNN là...Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công

Đề nghị Sở Nội vụ khi tham mưu nên nghiên cứu bao quát tất cả các văn bản trong đó Thông tư số 05/2017/TT-BNV trách tình trạng tham mưu bị thiếu như thế này là chưa bao quát và chưa phù hợp với quy định.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đọc Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tôi thấy tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7 của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND quy định về trình độ quản lý nhà nước trước khi được bổ nhiệm chưa đầy đủ và chưa bao quát theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV cụ thể tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7 chỉ nói Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên...Như vậy những người có bằng cử nhân hành chính, thạc sĩ hành chính, tiến sĩ hành chính được miễn học QLNN theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV thì như thế nào, tại sao ở đây không quy định đối với trình độ QLNN là...Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công

Đề nghị Sở Nội vụ khi tham mưu nên nghiên cứu bao quát tất cả các văn bản trong đó Thông tư số 05/2017/TT-BNV trách tình trạng tham mưu bị thiếu như thế này là chưa bao quát và chưa phù hợp với quy định.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: