(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về chế độ chi ra soát văn bản Quy phạm pháp luật cấp xã
Người hỏi : Nguyễn Du     Số điện thoại: 01686883567     Email: huudu86@gmail.com     Địa chỉ: xã Bến Củi
Ngày hỏi: 12/01/2018 - 13 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 19/01/2018 - 09 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Một là, Hiện nay về công tác rà soát văn bản Quy phạm pháp luật của cấp xã thực hiện theo Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên hiện nay , chi cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp chưa thấy văn bản nào hướng dẫn. trước đây thì có quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh, tuy nhiện hiện tại QĐ này hết hiệu lực do căn cứ ban hành hết hiệu lực. Do vậy chi cho công tác rà soát văn bản QPPL cấp xã thực hiện theo Văn bản nào.

Hai là, khi đánh giá công chức cuối năm có ý kiến so sánh giữa Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và Giấy khen của Giám đốc Sở tư pháp. vậy nếu so sánh để xét danh hiệu thi đua thì 02 loại giấy này, giấy nào có giá trị cao hơn. Cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 23/01/2018 - 15 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Về căn cứ chính để ban hành Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND là Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản nào thay thế hoặc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP nên về tính pháp lý thì Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Do đó, Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 về việc quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn hiệu lực.

Vì vậy, chế độ chi cho công tác rà soát văn bản QPPL của UBND các cấp theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP vẫn chi theo quy định của Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  Về nội dung thứ hai, về giá trị giữa Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp thuộc lĩnh vực quan lý nhà nước của Sở Nội vụ. Do đó, Sở Tư pháp đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời nội dung này./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về chế độ chi ra soát văn bản Quy phạm pháp luật cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

Một là, Hiện nay về công tác rà soát văn bản Quy phạm pháp luật của cấp xã thực hiện theo Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên hiện nay , chi cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp chưa thấy văn bản nào hướng dẫn. trước đây thì có quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh, tuy nhiện hiện tại QĐ này hết hiệu lực do căn cứ ban hành hết hiệu lực. Do vậy chi cho công tác rà soát văn bản QPPL cấp xã thực hiện theo Văn bản nào.

Hai là, khi đánh giá công chức cuối năm có ý kiến so sánh giữa Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và Giấy khen của Giám đốc Sở tư pháp. vậy nếu so sánh để xét danh hiệu thi đua thì 02 loại giấy này, giấy nào có giá trị cao hơn. Cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Một là, Hiện nay về công tác rà soát văn bản Quy phạm pháp luật của cấp xã thực hiện theo Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên hiện nay , chi cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp chưa thấy văn bản nào hướng dẫn. trước đây thì có quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh, tuy nhiện hiện tại QĐ này hết hiệu lực do căn cứ ban hành hết hiệu lực. Do vậy chi cho công tác rà soát văn bản QPPL cấp xã thực hiện theo Văn bản nào.

Hai là, khi đánh giá công chức cuối năm có ý kiến so sánh giữa Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và Giấy khen của Giám đốc Sở tư pháp. vậy nếu so sánh để xét danh hiệu thi đua thì 02 loại giấy này, giấy nào có giá trị cao hơn. Cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: