(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quy định tiếp nhận hồ sơ chưa rõ ràng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/04/2017 - 14 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 28/04/2017 - 15 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

thực hiện công văn  1625/STNMT ngay2 05/4/2016 xác nhận vào đơn cấp GCN, đơn cấp lại, cấp đổi GCN của UBND xã.

- tại điều 12 quyết định 51/2015/QĐ-UBND ngày 7/10/2015 phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai.

+) tại khoản 1 điều 12 quyết định này quy định tiếp nhận hồ sơ theo quy định bộ TTHC vậy UBND xã lấy căn cứ đâu tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng đất hoặc VP đăng ký chuyển đến, nếu nói thực hiện theo bộ thủ tục vậy căn cứ vào đâu UBND xã tiếp nhận đúng hồ sơ. do UBND xã không có loại thủ tục cấp xã cấp GCN cấp lại, cấp đổi GCN.

+ Nếu đo UBND tiếp nhận thì theo quy định bộ phận một cửa chỉ tiếp nhận hồ sơ TTHC theo bộ thủ tục thuộc cấp xã, do loại thủ tục này thuộc cấp huyện và tỉnh nên khi nộp hồ sơ vậy là nộ cho bộ phận một cửa UBND xã hay là công chức đại chính xã.

+) tại khoản 4, luân chuyển hồ sơ trong khi đó sở nội vụ và ban ngnah2 tỉnh chưa ban ngnah2 chính thức cách luân chuyển hồ sơ, ai luân chuyển chế độ ra sau vẫn chưa hướng dân quy định cụ thể ở quyết định 56 và 09 về một cửa chỉ nói khái quát chung chung, không nói cụ thể con người là ai, do công chức hcuye6n môn hay do giao liên vận chuyễn và chế độ người luân chuyển hồ sơ.

kiến nghị cấp trên xem xét hướng dẫn cụ thể những vước mắc nêu trên để áp dụng một cửa tốt hơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 05/05/2017 - 14 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và đối chiếu các văn bản quy định của pháp luật đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

“…2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai…”

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

“…Điều 12. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1.   Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định của bộ thủ tục hành chính về đất đai từ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến.

2.   Thẩm tra, xác định vị trí, khu vực, thông tin thửa đất; lấy ý kiến khu dân cư; tổ chức công khai lấy ý kiến đối với hồ sơ thuộc dạng phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời xem xét, giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai.

3.   Xác nhận đối với các trường hợp cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

4.   Luân chuyển hồ sơ và trả kết quả theo quy định…”

Từ căn cứ trên, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh đang đề xuất xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đang kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường.

 Trong khi chờ quy chế phối hợp được ban hành, đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện việc xác nhận vào đơn cấp GCN; đơn cấp lại, cấp đổi GCN đúng theo quy định tại Quyết định này.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quy định tiếp nhận hồ sơ chưa rõ ràng
 Nội dung câu hỏi:

thực hiện công văn  1625/STNMT ngay2 05/4/2016 xác nhận vào đơn cấp GCN, đơn cấp lại, cấp đổi GCN của UBND xã.

- tại điều 12 quyết định 51/2015/QĐ-UBND ngày 7/10/2015 phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai.

+) tại khoản 1 điều 12 quyết định này quy định tiếp nhận hồ sơ theo quy định bộ TTHC vậy UBND xã lấy căn cứ đâu tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng đất hoặc VP đăng ký chuyển đến, nếu nói thực hiện theo bộ thủ tục vậy căn cứ vào đâu UBND xã tiếp nhận đúng hồ sơ. do UBND xã không có loại thủ tục cấp xã cấp GCN cấp lại, cấp đổi GCN.

+ Nếu đo UBND tiếp nhận thì theo quy định bộ phận một cửa chỉ tiếp nhận hồ sơ TTHC theo bộ thủ tục thuộc cấp xã, do loại thủ tục này thuộc cấp huyện và tỉnh nên khi nộp hồ sơ vậy là nộ cho bộ phận một cửa UBND xã hay là công chức đại chính xã.

+) tại khoản 4, luân chuyển hồ sơ trong khi đó sở nội vụ và ban ngnah2 tỉnh chưa ban ngnah2 chính thức cách luân chuyển hồ sơ, ai luân chuyển chế độ ra sau vẫn chưa hướng dân quy định cụ thể ở quyết định 56 và 09 về một cửa chỉ nói khái quát chung chung, không nói cụ thể con người là ai, do công chức hcuye6n môn hay do giao liên vận chuyễn và chế độ người luân chuyển hồ sơ.

kiến nghị cấp trên xem xét hướng dẫn cụ thể những vước mắc nêu trên để áp dụng một cửa tốt hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

thực hiện công văn  1625/STNMT ngay2 05/4/2016 xác nhận vào đơn cấp GCN, đơn cấp lại, cấp đổi GCN của UBND xã.

- tại điều 12 quyết định 51/2015/QĐ-UBND ngày 7/10/2015 phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai.

+) tại khoản 1 điều 12 quyết định này quy định tiếp nhận hồ sơ theo quy định bộ TTHC vậy UBND xã lấy căn cứ đâu tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng đất hoặc VP đăng ký chuyển đến, nếu nói thực hiện theo bộ thủ tục vậy căn cứ vào đâu UBND xã tiếp nhận đúng hồ sơ. do UBND xã không có loại thủ tục cấp xã cấp GCN cấp lại, cấp đổi GCN.

+ Nếu đo UBND tiếp nhận thì theo quy định bộ phận một cửa chỉ tiếp nhận hồ sơ TTHC theo bộ thủ tục thuộc cấp xã, do loại thủ tục này thuộc cấp huyện và tỉnh nên khi nộp hồ sơ vậy là nộ cho bộ phận một cửa UBND xã hay là công chức đại chính xã.

+) tại khoản 4, luân chuyển hồ sơ trong khi đó sở nội vụ và ban ngnah2 tỉnh chưa ban ngnah2 chính thức cách luân chuyển hồ sơ, ai luân chuyển chế độ ra sau vẫn chưa hướng dân quy định cụ thể ở quyết định 56 và 09 về một cửa chỉ nói khái quát chung chung, không nói cụ thể con người là ai, do công chức hcuye6n môn hay do giao liên vận chuyễn và chế độ người luân chuyển hồ sơ.

kiến nghị cấp trên xem xét hướng dẫn cụ thể những vước mắc nêu trên để áp dụng một cửa tốt hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: