(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị Sở Nội vụ trả lời
Người hỏi : tổ chức     Số điện thoại:      Email: A@tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/04/2017 - 14 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 13/04/2017 - 15 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin hỏi Sở Nội vụ về việc thi công chức cấp xã hiện nay tôi thấy có sự chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các vị trí thi tuyển đối với các các ngành nghề dự kiến để thi tuyển. Lý dó chúng ta đã phê duyệt đề án vị trí việc làm rồi của từng cơ quan trên địa bàn tỉnh như vậy tại sao cùng một vị trí như nhau mà tuyển dụng ngành nghề khác nhau giữa các huyện ví dụ thi tuyển vị trí công chức văn phòng thống kê thì có huyện tuyển luật, hành chính, kinh tế có huyện lại không tuyển 3 ngành trên mà tuyển công nghệ thông tin, tài chính như vậy giữa đề án vị trí việc làm và vị trí thi tuyển có đối lập nhau hay chăng vì nếu đã phê duyệt đề án vị trí việc làm thì cùng một vị trí thi tuyển của các huyện khác nhau là cùng ngành nghề thi tuyển chứ sao tôi thấy các huyện không thống nhất với nhau. Nêu phê duyệt đề án vị trí việc làm mà mỗi huyện thi tuyển mỗi kiểu như thế này thì đề án vị trí việc làm không phát huy được tác dụng gì cả (không có chuyện giải thích do nhu cầu hiện tại cần ngành đó không cần ngành kia mà phải dựa trên đề án vị trí việc làm ví dụ cần thống nhất như sau: huyện Bến Cầu nhu cầu thi tuyển công chức văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển bao gồm Luật, Hành chính, Kinh tế thì huyện Gò Dầu nếu thi tuyển công chức cũng vị trí văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển phải bắt buộc thống nhất như huyện Bến Cầu là các ngành này Luật, Hành chính, Kinh tế không có chuyện thích ngành nào thì đưa vào ngành đó là không thể chấp nhận được) ví dụ chỉ mang tính minh họa tuy nhiên còn rất nhiều vị trí khác cũng giống như vậy . Do đó kiến nghị Sở Nội vụ cần có văn bản chấn chỉnh việc này của các huyện k thể cùng một vị trí mà tuyển các ngành nghề khác nhau như vậy là chưa hợp lý và chưa phát huy được đề án vị trí việc làm mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Trân trọng

 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 17/04/2017 - 08 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, số lượng, các chức danh cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do Chính phủ đã quy định cụ thể về số lượng và chức danh công chức cấp xã nên UBND cấp xã không xây dựng Đề án vị trí việc làm như các cơ quan ở cấp huyện, cấp tỉnh.

 Về nhóm ngành phù hợp với vị trí chức danh công chức cấp xã: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 về việc  quy định trình độ chuyên môn và chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã. Theo đó, mỗi chức danh công chức cấp xã có nhiều nhóm ngành phù hợp. UBND cấp xã căn cứ vào nhu cầu thực tế chọn những ngành thật sự cần thiết để đề xuất, báo cáo UBND cấp huyện thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển (hoặc xét tuyển đối với xã biên giới) theo quy định của pháp luật. Do đó, UBND các huyện, thành phố có thể tuyển dụng một trong số hoặc nhiều ngành nhưng vẫn phải đảm bảo những ngành này phù hợp với nhóm ngành quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ để bạn được rõ./.

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên 0663813738


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị Sở Nội vụ trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin hỏi Sở Nội vụ về việc thi công chức cấp xã hiện nay tôi thấy có sự chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các vị trí thi tuyển đối với các các ngành nghề dự kiến để thi tuyển. Lý dó chúng ta đã phê duyệt đề án vị trí việc làm rồi của từng cơ quan trên địa bàn tỉnh như vậy tại sao cùng một vị trí như nhau mà tuyển dụng ngành nghề khác nhau giữa các huyện ví dụ thi tuyển vị trí công chức văn phòng thống kê thì có huyện tuyển luật, hành chính, kinh tế có huyện lại không tuyển 3 ngành trên mà tuyển công nghệ thông tin, tài chính như vậy giữa đề án vị trí việc làm và vị trí thi tuyển có đối lập nhau hay chăng vì nếu đã phê duyệt đề án vị trí việc làm thì cùng một vị trí thi tuyển của các huyện khác nhau là cùng ngành nghề thi tuyển chứ sao tôi thấy các huyện không thống nhất với nhau. Nêu phê duyệt đề án vị trí việc làm mà mỗi huyện thi tuyển mỗi kiểu như thế này thì đề án vị trí việc làm không phát huy được tác dụng gì cả (không có chuyện giải thích do nhu cầu hiện tại cần ngành đó không cần ngành kia mà phải dựa trên đề án vị trí việc làm ví dụ cần thống nhất như sau: huyện Bến Cầu nhu cầu thi tuyển công chức văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển bao gồm Luật, Hành chính, Kinh tế thì huyện Gò Dầu nếu thi tuyển công chức cũng vị trí văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển phải bắt buộc thống nhất như huyện Bến Cầu là các ngành này Luật, Hành chính, Kinh tế không có chuyện thích ngành nào thì đưa vào ngành đó là không thể chấp nhận được) ví dụ chỉ mang tính minh họa tuy nhiên còn rất nhiều vị trí khác cũng giống như vậy . Do đó kiến nghị Sở Nội vụ cần có văn bản chấn chỉnh việc này của các huyện k thể cùng một vị trí mà tuyển các ngành nghề khác nhau như vậy là chưa hợp lý và chưa phát huy được đề án vị trí việc làm mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Trân trọng

 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi xin hỏi Sở Nội vụ về việc thi công chức cấp xã hiện nay tôi thấy có sự chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các vị trí thi tuyển đối với các các ngành nghề dự kiến để thi tuyển. Lý dó chúng ta đã phê duyệt đề án vị trí việc làm rồi của từng cơ quan trên địa bàn tỉnh như vậy tại sao cùng một vị trí như nhau mà tuyển dụng ngành nghề khác nhau giữa các huyện ví dụ thi tuyển vị trí công chức văn phòng thống kê thì có huyện tuyển luật, hành chính, kinh tế có huyện lại không tuyển 3 ngành trên mà tuyển công nghệ thông tin, tài chính như vậy giữa đề án vị trí việc làm và vị trí thi tuyển có đối lập nhau hay chăng vì nếu đã phê duyệt đề án vị trí việc làm thì cùng một vị trí thi tuyển của các huyện khác nhau là cùng ngành nghề thi tuyển chứ sao tôi thấy các huyện không thống nhất với nhau. Nêu phê duyệt đề án vị trí việc làm mà mỗi huyện thi tuyển mỗi kiểu như thế này thì đề án vị trí việc làm không phát huy được tác dụng gì cả (không có chuyện giải thích do nhu cầu hiện tại cần ngành đó không cần ngành kia mà phải dựa trên đề án vị trí việc làm ví dụ cần thống nhất như sau: huyện Bến Cầu nhu cầu thi tuyển công chức văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển bao gồm Luật, Hành chính, Kinh tế thì huyện Gò Dầu nếu thi tuyển công chức cũng vị trí văn phòng thống kê ngành nghề thi tuyển phải bắt buộc thống nhất như huyện Bến Cầu là các ngành này Luật, Hành chính, Kinh tế không có chuyện thích ngành nào thì đưa vào ngành đó là không thể chấp nhận được) ví dụ chỉ mang tính minh họa tuy nhiên còn rất nhiều vị trí khác cũng giống như vậy . Do đó kiến nghị Sở Nội vụ cần có văn bản chấn chỉnh việc này của các huyện k thể cùng một vị trí mà tuyển các ngành nghề khác nhau như vậy là chưa hợp lý và chưa phát huy được đề án vị trí việc làm mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Trân trọng

 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: