(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhờ UBND Tỉnh Tây Ninh giải đáp thac mắc?
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: trang bang- Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/03/2017 - 15 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 01/03/2017 - 16 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên ở xã phước chỉ - Trảng Bàng - Tây Ninh. Tôi có thắc mắc là tại sao 2 cơ quan ở trong 1 xã phước chỉ. Mà bên giáo dục thì cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn, còn bên Y Tế thì vẫn được hưởng chế độ dặc biệt khó khăn.

Sở giáo dục trả lời:

Mời bạn tham khảo Quyết định số 204/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 và file đính kèm!

Sở y tế trả lời:

Hiện nay, Sở Y tế đang thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30/07/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của liên Bộ: Y tế-Nội vụ-Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 Còn tại sao bên giáo dục cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn thì bạn liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để được trả lời cụ thể hơn.

Trân trọng chào bạn !

Vậy UBND Tỉnh cho hỏi là Xã Phước chỉ - trảng bàng - tây ninh là xã đặc biệt khó khăn không?

nếu không còn là xã đặc biệt khó khăn mà sở y tế tây ninh vẫn cho hưởng chế độ 135 là đúng hay sai?

nếu còn là xã đặc biệt khó khăn mà sở giáo dục tây ninh cắt chương trình 135 vậy có đúng không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/03/2017 - 17 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bạn!

Theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 449/UBDT-VP135 ngày 24/5/2016 về việc xác định xã đặc biệt khó khăn thì xã Phước Chỉ không là xã đặc biệt khó khăn mà là xã biên giới.

Việc áp dụng chính sách cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ, viên chức y tế thực hiện theo những quy định khác nhau. Cụ thể như sau:

-       Theo Điều 1, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013  của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không bao gồm các xã biên giới, quy định:

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Do vậy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở xã Phước Chỉ không được hưởng chính sách theo quy định tại  Nghị định số 19/2013/NĐ-CP vì xã Phước Chỉ không thuộc 3 trường hợp trên.

-       Theo Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định:

3. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm: các đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135 giai đoạn II), các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được quy định tại các Quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.”.

Do vậy, xã Phước Chỉ là xã biên giới nên cán bộ, viên chức y tế công tác tại xã Phước Chỉ được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhờ UBND Tỉnh Tây Ninh giải đáp thac mắc?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên ở xã phước chỉ - Trảng Bàng - Tây Ninh. Tôi có thắc mắc là tại sao 2 cơ quan ở trong 1 xã phước chỉ. Mà bên giáo dục thì cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn, còn bên Y Tế thì vẫn được hưởng chế độ dặc biệt khó khăn.

Sở giáo dục trả lời:

Mời bạn tham khảo Quyết định số 204/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 và file đính kèm!

Sở y tế trả lời:

Hiện nay, Sở Y tế đang thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30/07/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của liên Bộ: Y tế-Nội vụ-Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 Còn tại sao bên giáo dục cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn thì bạn liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để được trả lời cụ thể hơn.

Trân trọng chào bạn !

Vậy UBND Tỉnh cho hỏi là Xã Phước chỉ - trảng bàng - tây ninh là xã đặc biệt khó khăn không?

nếu không còn là xã đặc biệt khó khăn mà sở y tế tây ninh vẫn cho hưởng chế độ 135 là đúng hay sai?

nếu còn là xã đặc biệt khó khăn mà sở giáo dục tây ninh cắt chương trình 135 vậy có đúng không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên ở xã phước chỉ - Trảng Bàng - Tây Ninh. Tôi có thắc mắc là tại sao 2 cơ quan ở trong 1 xã phước chỉ. Mà bên giáo dục thì cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn, còn bên Y Tế thì vẫn được hưởng chế độ dặc biệt khó khăn.

Sở giáo dục trả lời:

Mời bạn tham khảo Quyết định số 204/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 và file đính kèm!

Sở y tế trả lời:

Hiện nay, Sở Y tế đang thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP, ngày 30/07/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của liên Bộ: Y tế-Nội vụ-Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 Còn tại sao bên giáo dục cắt chế độ vùng đặc biệt khó khăn thì bạn liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để được trả lời cụ thể hơn.

Trân trọng chào bạn !

Vậy UBND Tỉnh cho hỏi là Xã Phước chỉ - trảng bàng - tây ninh là xã đặc biệt khó khăn không?

nếu không còn là xã đặc biệt khó khăn mà sở y tế tây ninh vẫn cho hưởng chế độ 135 là đúng hay sai?

nếu còn là xã đặc biệt khó khăn mà sở giáo dục tây ninh cắt chương trình 135 vậy có đúng không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: