(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đánh giá công chức viên chức cuối năm
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0907XXX946     Email: mq.d***@gmail.com     Địa chỉ: châu thành tây ninh
Ngày hỏi: 06/05/2024 - 21 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 07/05/2024 - 08 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:
theo nghị định 48/2023 về xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm của công chức
Như vậy số lượng hoàn thành xuất sắc theo số lượng đảng viên hay theo số lượng người lao động
ví dụ: cơ quan có 10 đảng viên; 20 lao động 
vậy tỉ lệ hoàn thành xuất sắc theo cái nào?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 15/05/2024 - 09 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thì đối tượng áp dụng đánh giá, xếp loại là cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, tính tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ theo số lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Riêng về hoàn thành xuất sắc theo số lượng đảng viên thì áp dụng văn bản của cấp ủy đảng và chỉ tính theo số lượng đảng viên


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đánh giá công chức viên chức cuối năm
 Nội dung câu hỏi:
theo nghị định 48/2023 về xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm của công chức
Như vậy số lượng hoàn thành xuất sắc theo số lượng đảng viên hay theo số lượng người lao động
ví dụ: cơ quan có 10 đảng viên; 20 lao động 
vậy tỉ lệ hoàn thành xuất sắc theo cái nào?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
theo nghị định 48/2023 về xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm của công chức
Như vậy số lượng hoàn thành xuất sắc theo số lượng đảng viên hay theo số lượng người lao động
ví dụ: cơ quan có 10 đảng viên; 20 lao động 
vậy tỉ lệ hoàn thành xuất sắc theo cái nào?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: