(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xác định tương đương về lý luận chính trị - hành chính
Người hỏi : Thái Nhật Minh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/08/2016 - 14 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 09/11/2016 - 15 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngoài việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp) thì hiện nay có nhiều tỉnh đã thực hiện việc xác định trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc học đại học chính trị chuyên ngành; Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG về việc “Hướng dẫn chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)” (xác định và cấp giấy chứng nhận có trình độ tương đương Trung cấp/Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính).

Vậy cho tôi hỏi, hiện nay Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh đã thực hiện xác định trình độ lý luận chính trị cho cán bô, công chức trong hệ thống các cơ quan nhà nước của tỉnh chưa? Nếu có thì thủ tục thực hiện như thế nào để xác định?

Xin cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xác định tương đương về lý luận chính trị - hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Ngoài việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp) thì hiện nay có nhiều tỉnh đã thực hiện việc xác định trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc học đại học chính trị chuyên ngành; Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG về việc “Hướng dẫn chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)” (xác định và cấp giấy chứng nhận có trình độ tương đương Trung cấp/Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính).

Vậy cho tôi hỏi, hiện nay Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh đã thực hiện xác định trình độ lý luận chính trị cho cán bô, công chức trong hệ thống các cơ quan nhà nước của tỉnh chưa? Nếu có thì thủ tục thực hiện như thế nào để xác định?

Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngoài việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp) thì hiện nay có nhiều tỉnh đã thực hiện việc xác định trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc học đại học chính trị chuyên ngành; Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG về việc “Hướng dẫn chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)” (xác định và cấp giấy chứng nhận có trình độ tương đương Trung cấp/Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính).

Vậy cho tôi hỏi, hiện nay Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh đã thực hiện xác định trình độ lý luận chính trị cho cán bô, công chức trong hệ thống các cơ quan nhà nước của tỉnh chưa? Nếu có thì thủ tục thực hiện như thế nào để xác định?

Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: